Langsung ke konten utama

Program Pascal: Operasi Himpunan


Kebetulan sebelumnya penulis dapat tugas dari kampus untuk membuat program yang berfungsi untuk menjalankan operasi-operasi untuk himpunan-himpunan matematika. Operasi-operasi tersebut adalah sebagi berikut:

  1. Operasi Gabungan (Union)
  2. Operasi Irisan (Intersection)
  3. Operasi Selisih (Difference)
  4. Operasi Komplemen (Complement)
  5. Operasi Selisih Simetri (Symmetric Difference)
  6. Operasi Inklusi-Eksklusi
  7. Pemeriksaan Subset
  8. Cek Keanggotaan Suatu Himpunan
Anda dapat mengunduh source code serta file executable dari program tersebut dari link berikut:
http://www.mediafire.com/?7u2do342yidxv7oBerikut merupakan source code lengkap dari program tersebut:


program himpunanBiasa;


uses crt;


var
   himpA,himpB,himpTempA,himpTempB: array[1..20] of integer;
   i,pil, nHimpA, nHimpB :integer;


procedure tulisHimp;
begin
     writeln;
     write('Himpunan A = {');
     for i:=1 to nHimpA do
     begin
          if(i=nHimpA) then
              write(' ',himpA[i])
          else
              write(' ',himpA[i],',');
     end;
     write('}');
     writeln;
     write('Himpunan B = {');
     for i:=1 to nHimpB do
     begin
          if(i=nHimpB) then
              write(' ',himpB[i])
          else
              write(' ',himpB[i],',');
     end;
     write('}');
end;


procedure gabungan;
var
   i,j:integer;


begin
     writeln('Operasi Gabungan');
     writeln('================');
     tulisHimp;
     writeln;
     writeln;
     write('A U B = {');
     for i:=1 to nHimpA do
         write(' ',himpA[i],',');
     for i:=1 to nHimpB do
     begin
          for j:=1 to nHimpA do
          begin
               if (himpB[i]=himpA[j]) then
                  break
               else if (himpB[i]<>himpA[j]) and (j= nHimpA) then
               begin
                    if(i=nHimpA) then
                        write(' ',himpB[i])
                    else
                        write(' ',himpB[i],',');
                    break;
               end;
          end;
     end;
     write('}');
end;


procedure irisan;
var
   nHimpTemp1, nHimpTemp2: integer;
   himpTemp1, himpTemp2: array [1..20] of integer;
   i,j: integer;


begin
     writeln('Operasi Irisan');
     writeln('==============');
     tulisHimp;
     writeln;
     writeln;
     if (nHimpA > nHimpB) then
     begin
          write('A n B = {');
          for i:=1 to nHimpA do
          begin
               for j:=1 to nHimpB do
               begin
                    if (himpA[i]=himpB[j]) then
                    begin
                         if(i=nHimpA) then
                             write(' ',himpA[i])
                         else
                             write(' ',himpA[i],',');
                    end;
               end;
          end;
          write('}');
     end
     else if(nHimpA < nHimpB) then
     begin
          writeln('A n B = {');
          for i:=1 to nHimpB do
          begin
               for j:=1 to nHimpA  do
               begin
                    if (himpA[j]=himpB[i]) then
                    begin
                         if(i=nHimpB)then
                             write(' ',himpB[i])
                         else
                             write(' ',himpB[i],',');
                    end;
               end;
          end;
          write('}');
     end
     else if(nHimpA = nHimpB) then
     begin
          writeln('A n B = {');
          for i:=1 to nHimpA do
          begin
               for j:=1 to nHimpA do
               begin
                    if(himpA[i]=himpB[j])then
                    begin
                         if(i=nHimpA)then
                             write(' ',himpA[i])
                         else
                             write(' ',himpA[i],',');
                    end;
               end;
          end;
          write('}');
     end;
end;


procedure selisih;
var
   i,j:integer;


begin
     writeln('Operasi Selisih');
     writeln('===============');
     tulisHimp;
     writeln;
     writeln;
     write('A - B = {');
     for i:=1 to nHimpA do
     begin
          for j:=1 to nHimpB do
          begin
               if (himpA[i]=himpB[j]) then
                  break
               else if (himpA[i] <> himpB[j]) and (j= nHimpB) then
               begin
                   if(i=nHimpA)then
                       write(' ',himpA[i])
                   else
                       write(' ',himpA[i],',');
                   break;
               end;
          end;
     end;
     write('}');
end;


procedure komplemen;
var
   i,j:integer;


begin
     writeln('Operasi Komplemen');
     writeln('=================');
     tulisHimp;
     writeln;
     writeln;
     write('Komplemen A = {');
     for i:=1 to nHimpB do
     begin
          for j:=1 to nHimpA do
          begin
               if(himpB[i]=himpA[j]) then
               break
               else if (himpB[i]<>himpA[j]) and (j= nHimpA) then
               begin
                    if(i=nHimpB)then
                        write(' ',himpB[i])
                    else
                        write(' ',himpB[i],',');
                    break;
               end;
          end;
     end;
     write('}');
     writeln;
     write('Komplemen B = {');
     for i:=1 to nHimpA do
     begin
          for j:=1 to nHimpB do
          begin
               if (himpA[i]=himpB[j]) then
                  break
               else if (himpA[i]<>himpB[j]) and (j= nHimpB) then
               begin
                    if(i=nHimpA)then
                        write(' ',himpA[i])
                    else
                        write(' ',himpA[i],',');
                    break;
               end;
          end;
     end;
     write('}');
end;


procedure selSimetri;
var
   i,j: integer;


begin
     writeln('Operasi Selisih Simetri');
     writeln('=======================');
     tulisHimp;
     writeln;
     writeln;
     write('A (+) B = {');
     for i:=1 to nHimpA do
     begin
          for j:=1 to nHimpB do
          begin
               if (himpA[i]=himpB[j]) then
                  break
               else if (himpA[i]<>himpB[j]) and (j= nHimpB) then
               begin
                    write(' ',himpA[i],',');
                    break;
               end;
          end;
     end;
     for i:=1 to nHimpB do
     begin
          for j:=1 to nHimpA do
          begin
               if(himpB[i]=himpA[j]) then
               break
               else if (himpB[i]<>himpA[j]) and (j= nHimpA) then
               begin
                    if(i=nHimpB) then
                        write(' ',himpB[i])
                    else
                        write(' ',himpB[i],',');
                    break;
               end;
          end;
     end;
     write('}');
end;


procedure inEksklusi;
var
   i,j, nHimpTempIn, nHimpTempEks:integer;


begin
     nHimpTempIn:=nHimpA;
     nHimpTempEks:=0;
     writeln('Operasi Inklusi-Eksklusi');
     writeln('========================');
     tulisHimp;
     writeln;
     writeln;
     for i:=1 to nHimpB do
     begin
          for j:=1 to nHimpA do
          begin
               if (himpB[i]=himpA[j]) then
                  break
               else if(himpB[i]<>himpA[j]) and (j= nHimpA) then
               begin
                   nHimpTempIn:=nHimpTempIn+1;
                   break;
               end;
          end;
     end;
     for i:=1 to nHimpA do
     begin
          for j:=1 to nHimpB do
          begin
               if (himpA[i]=himpB[j]) then
                  break
               else if(himpA[i]<>himpB[j]) and (j= nHimpB) then
               begin
                    nHimpTempEks:= nHimpTempEks+1;
                    break;
               end;
          end;
     end;
     for i:=1 to nHimpB do
     begin
          for j:=1 to nHimpA do
          begin
               if(himpB[i]=himpA[j]) then
               break
               else if(himpB[i]<>himpA[j]) and (j= nHimpA) then
               begin
                    nHimpTempEks:= nHimpTempEks+1;
                    break;
               end;
          end;
     end;
     writeln('n( A U B ) = ',nHimpTempIn);
     writeln('n( A (+) B ) = ',nHimpTempEks);
end;


procedure subset;
var
   i,j,nilaiSubset,temp:integer;


begin
     nilaiSubset:=1;
     writeln('Cek Subset');
     writeln('==========');
     tulishimp;
     writeln;
     writeln;
     for i:=1 to nHimpA+1 do
     begin
          if(temp=nHimpB)then
          begin
               nilaiSubset:=0;
               break;
          end;
          if(i>nHimpA)then
               break;
          temp:=0;
          for j:=1 to nHimpB do
          begin
               if (himpA[i]<>himpB[j]) then
               begin
                    temp:=temp+1;
               end;
          end;
     end;
     if(nilaiSubset=1)then
          writeln('A subset B')
     else
          writeln('A BUKAN subset B');
     nilaiSubset:=1;
     for i:=1 to nHimpB do
     begin
          if(temp=nHimpA)then
          begin
               nilaiSubset:=0;
               break;
          end;
          if(i>nHimpB)then
               break;
          temp:=0;
          for j:=1 to nHimpA do
          begin
               if (himpB[i]<>himpA[j]) then
                  temp:=temp+1;
          end;
     end;
     if(nilaiSubset=1)then
          writeln('B subset A')
     else
          writeln('B BUKAN subset A');
end;
procedure cekAnggota;
var
   newAnggota: integer;
   i,temp:integer;


begin
     temp:=0;
     writeln('Cek Keanggotaan');
     writeln('===============');
     tulisHimp;
     writeln;
     writeln;
     write('Inputkan Anggota : ');readln(newAnggota);
     writeln;
     for i:=1 to nHimpA do
     begin
          if (newAnggota = himpA[i]) then
          begin
             temp:=1;
          end;
     end;
     if(temp=1)then
          writeln(newAnggota,' adalah ANGGOTA himpunan A')
     else if(temp=0) then
          writeln(newAnggota,' BUKAN anggota himpunan A');
     temp:=0;
     for i:=1 to nHimpB do
     begin
          if (newAnggota = himpB[i]) then
          begin
             temp:=1;
          end
     end;
     if(temp=1)then
                   writeln(newAnggota,' adalah ANGGOTA himpunan A')
     else if(temp=0)then
          writeln(newAnggota,' BUKAN anggota himpunan A');
end;


procedure ubahHimp;
var
   i,j,nHimpTempA,nHimpTempB:integer;


begin
     clrscr;
     himpTempA:=himpA;
     himpTempB:=himpB;
     nHimpTempA:=nHimpA;
     nHimpTempB:=nHimpB;
     writeln('Ubah Anggota Himpunan');
     writeln('=====================');
     writeln;
     writeln('Anggota Sebelumnya:');
     tulisHimp;
     writeln;
     writeln;
     write('n(A): ');readln(nHimpA);
     write('n(B): ');readln(nHimpB);
     clrscr;
     writeln('Inputkan Anggota Himpunan A');
     writeln('===========================');
     writeln;
     writeln('Anggota Sebelumnya:');
     writeln;
     write('Himpunan A = {');
     for i:=1 to nHimpTempA do
     begin
          if(i=nHimpTempA) then
              write(' ',himpTempA[i])
          else
              write(' ',himpTempA[i],',');
     end;
     write('}');
     writeln;
     write('Himpunan B = {');
     for i:=1 to nHimpTempB do
     begin
          if(i=nHimpB) then
              write(' ',himpTempB[i])
          else
              write(' ',himpTempB[i],',');
     end;
     write('}');
     writeln;
     writeln;
     writeln;
     for i:=1 to nHimpA do
     begin
          write('Anggota ke-',i,' : ');readln(himpA[i]);
     end;
     clrscr;
     writeln('Inputkan Anggota Himpunan B');
     writeln('===========================');
     writeln;
     writeln('Anggota Sebelumnya:');
     writeln;
     write('Himpunan A = {');
     for i:=1 to nHimpTempA do
     begin
          if(i=nHimpTempA) then
              write(' ',himpTempA[i])
          else
              write(' ',himpTempA[i],',');
     end;
     write('}');
     writeln;
     write('Himpunan B = {');
     for i:=1 to nHimpTempB do
     begin
          if(i=nHimpB) then
              write(' ',himpTempB[i])
          else
              write(' ',himpTempB[i],',');
     end;
     write('}');
     writeln;
     writeln;
     writeln;
     for i:=1 to nHimpB do
     begin
         write('Anggota ke-',i,' : ');readln(himpB[i]);
     end;
end;


begin
     clrscr;
     writeln('Menu Utama');
     writeln('==========');
     writeln;
     writeln;
     write('n(A): ');readln(nHimpA);
     write('n(B): ');readln(nHimpB);
     clrscr;
     writeln('Inputkan Anggota Himpunan A');
     writeln('===========================');
     writeln;
     writeln;
     for i:=1 to nHimpA do
     begin
          write('Anggota ke-',i,' : ');readln(himpA[i]);
     end;
     clrscr;
     writeln('Inputkan Anggota Himpunan B');
     writeln('===========================');
     writeln;
     writeln;
     for i:=1 to nHimpB do
     begin
         write('Anggota ke-',i,' : ');readln(himpB[i]);
     end;
     repeat
           clrscr;
           writeln('Menu Operasi');
           writeln('============');
           tulisHimp;
           writeln;
           writeln;
           writeln('1: Operasi Gabungan (Union)');
           writeln('2: Operasi Irisan (Intersection)');
           writeln('3: Operasi Selisih (Difference)');
           writeln('4: Operasi Komplemen (Complement)');
           writeln('5: Operasi Selisih Simetri (Symmetric Difference)');
           writeln('6: Operasi Inklusi-Eksklusi');
           writeln('7: Cek Subset');
           writeln('8: Cek keanggotaan');
           writeln;
           writeln('10: Ubah Himpunan');
           writeln;
           writeln('0: Exit');
           writeln;
           writeln;
           write('Masukkan pilihan Anda: ');readln(pil);
           clrscr;
           case pil of
                1: gabungan;
                2: irisan;
                3: selisih;
                4: komplemen;
                5: selSimetri;
                6: inEksklusi;
                7: subset;
                8: cekAnggota;
                10: ubahHimp;
           end;
           readln;
     until (pil=0);
     clrscr;
end.


Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan (bug) pada program tersebut, berhubung penulis masih awam pada dunia pemrograman. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis pada kolom komentar.
Semoga Berguna :)

Postingan populer dari blog ini

Kumpulan Script Pascal

Pada kesempatan ini penulis ingin menuliskan beberapa script Pascal yang penulis buat sendiri. Namun penulis mohon maaf bila terdapat kekurangan pada script-script dibawah ini mengingat penulis sendiri masih belajar dalam pemrograman Pascal. Script-script dibawah ini ditujukan untuk compiler Turbo Pascal For Windows 1.5 dan telah penulis coba sendiri keberhasilannya. Namun bila anda memiliki saran untuk penulisan script-script dibawah ini atau memiliki kritik terhadap script-script ini, anda dapat mengirimkan penulis e-mail, maupun comment terhadap posting ini. Bagi anda yang belum memiliki compiler Turbo Pascal For Windows 1.5, anda dapat mendownloadnya di http://community.borland.com/article/0,1410,20803,00.html . Baiklah, selamat mencoba.
(Seluruh script yang terdapat pada artikel ini bebas untuk digunakan, disalin, dimodifikasi, maupun disebarluaskan selama tidak disalahgunakan untuk kejahatan.)
Program DiskriminanPersamaanKuadrat
Masih ingatkah anda terhadap pelajaran Diskriminan Pe…

"Program Login" Menggunakan Pascal

Setelah lama ga ketemu Pascal. Penulis iseng-iseng nyobain untuk ngoprek-ngoprek lagi program Pascal. Dan sesuai dugaan, banyak materi dan kode-kode yang penulis udah lupa dari pascal :p
Kali ini penulis nyoba bikin program (tepatnya sebagian kecil program :p) untuk sistem login. Ya, cuma program iseng-iseng aja sih, ga memiliki nilai guna pada dasarnya, tapi lumayan buat yang masih baru-baru mau mencoba pemrograman Pascal :)
Prinsip kerja program ini simple (seperti sistem login pada umumnya, namun dengan keamanan yang sangat rendah, maklum amatir ^^v). Pertama, pengguna menginputkan data username dan passwordnya, lalu program akan memverifikasikannya, jika benar maka pengguna akan dibawa ke layar berikutnya. Namun jika salah, maka pengguna memiliki kesempatan 2 kali untuk mengulang menginputkan datanya.

My Third Java Program: "Program Menghitung IP Mahasiswa"

Masih berkutat di dunia Java. Kali ini penulis mencoba bereksperimen dengan JTable. Setelah 2-3 hari pusing ngutak-atik JTable (maklum masih newbie ^_^), nyari-nyari cara buat meng-inputkan data ke dalam tabel itu, akhirnya dapet juga petuah dari orang yang udah mahir Java di forum DIC (dreamincode.net).
Here's a sneak peek at the program :)